Nguyễn Mơ Mỹ Ngân

Nguyễn Mơ Mỹ Ngân

Đánh giá nhà tâm lý học

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng) – RBT

Trình độ/Chuyên môn

  • Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
  • Chứng nhận hoàn thành Khóa học Phân tích Hành vi Ứng dụng Cơ bản và Nâng cao (8/2020) – Saigon Psychub
  • Chứng chỉ chứng nhận của Hội đồng Chứng nhận Phân tích Hành vi (BACB – Behavior Analyst Certification Board) – Registered Behavior Technician

Kinh nghiệm

  • Can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub
  • Đánh giá và can thiệp trẻ có nhu cầu đặc biệt tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt (REACH)
  • Cộng tác viên hỗ trợ Nghiên cứu “Hành vi mất động lực sau chấn thương sọ não” – NCS Quang Thục Hảo

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có:

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…