Nguyễn Đức Chương Minh

Nguyễn Đức Chương Minh

Đánh giá nhà tâm lý học

Nguyễn Đức Chương Minh

Chức danh

Chuyên viên Can thiệp Hành vi ABA (Phân tích Hành vi Ứng dụng) – RBT

Trình độ/Chuyên môn

  • Cử nhân Tâm lý học, Trường Đại học Hoa Sen TPHCM
  • Chứng chỉ chứng nhận của Hội đồng Chứng nhận Phân tích Hành vi Hoa Kỳ (BACB – Behavior Analyst Certification Board) – Registered Behavior Technician
  • Chứng nhận hoàn thành Khóa học Phân tích Hành vi Ứng dụng Cơ bản và Nâng cao – Saigon Psychub

Kinh nghiệm

  • Can thiệp viên cho trẻ có các rối loạn phát triển tại Saigon Psychub và trung tâm khác tại TPHCM
  • Quản lý ca Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP)

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

Can thiệp hành vi dành cho trẻ em có:

  • Rối loạn Phổ Tự Kỷ (ASD),
  • Tăng động kém chú ý (ADHD),
  • Rối loạn học tập và các rối loạn phát triển khác…