Category: Art Therapist

  • Home
  • Categories
  • Art Therapist

Lê Thị Hương Giang

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Chuyên Viên Tham Vấn Tâm Lý – Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Psychotherapist) Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu Nghệ thuật (Art psychotherapy) tại LASALLE College of the Arts, Singapore và Goldsmiths University of London.   Chứng chỉ: Chứng chỉ Trị liệu tâm lý…

Nguyễn Đức Như Thủy

NGUYỄN ĐỨC NHƯ THUỶ Chuyên Viên Tham Vấn Tâm Lý – Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Psychotherapist) Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Trị liệu tâm lý ứng dụng Nghệ thuật thị giác tại LASALLE College of the Arts, Singapore và Đại học Goldsmith, London, Anh.   Chứng chỉ: Thành…