Đội ngũ nhân sự

Phạm Tiến Dũng

Thạc sĩ Tâm lý học

Chức danh

Chuyên viên tham vấn tâm lý tại Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn

Thạc sĩ chuyên ngành Tham vấn tâm lý (Đại học Texas State, San Marcos, Texas, Mỹ)

Kinh nghiệm

Là thành viên Hiệp hội Play Therapy, Chi Sigma Iota và Psi Chi (Hiệp hội danh dự của ngành Tâm lý học Mỹ)

Đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe tinh thần cho cộng đồng

Hỗ trợ sự phát triển của ngành tham vấn tâm lý chuyên nghiệp tại Việt Nam