Johnrev Guilaran

Chức danh

Anh hiện là Giảng viên tại Trường Đại học Philippines Visayas đồng thời là cố vấn chuyên môn, giám sát lâm sàng của Saigon Psychub

Trình độ/Chuyên môn

ThS Tâm lý lâm sàng – Đại học Philippines

TS Tâm lý học – Đại học Massey – New Zealand

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, can thiệp lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Lĩnh vực can thiệp trọng tâm

  • Sang chấn tâm lý
  • Hỗ trợ tâm lý cho các nhân viên xã hội, y tế
  • Tâm bệnh học
  • Tâm lý học nhân cách
Từ khóa: